+86-0512-62885849

બધા શ્રેણીઓ

ઘર /સમાચાર

એમ્પ્લોયી બેનિફિટ્સ

સમય: 2014-01-04

SWITECH ના develpoment સાથે, માટે emploees ચમક 1050. ક્રમમાં બનાવવા માટે તે સ્ટાફને comvenient, Comapny ખરીદો 10 વાહનો તેમને પરિવર્તન કામ પર જાઓ અને કામ બહાર જવું.