+86-0512-62885849

ប្រភេទ​ទាំងអស់

ទំព័រដើម /ព័ត៍មាន

អត្ថប្រយោជន៍បុគ្គលិក

ម៉ោង: 2014-01-04

ជាមួយនឹងការ develpoment នៃ SWITECH នេះ, ពន្លឺ emploees ទៅ 1050. ក្នុងគោលបំណងដើម្បីធ្វើឱ្យវា comvenient ដល់បុគ្គលិក, ការទិញ comapny 10 រថយន្តផ្លាស់ប្តូរពួកគេឱ្យទៅធ្វើការនិងទៅចេញពីការងារ.